2 thg 8, 2014

Pacific DA20 giá 700,000 VND

Khuếch đại truyền hình cáp pacific PDA 8640 1,400,000 VND
1,700,000 VNDKhuếch đại truyền hình cáp Pacific DA20 650,000 VND
900,000 VNDKhuếch đại truyền hình cáp Pacific 7535 1,500,000 VND
1,900,000 VNDkhuếch đại truyền hình cáp Pacific PDA 8630 900,000 VND
1080,000 VND